നിങ്ങൾ പറയൂ, പത്തിന്റെ മൊഞ്ച് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ | 10 Best Players with Jersey Number 10Lionel Messi Neymar Jr Sadio Mane മികച്ച 10 പത്താംനമ്പറുകാർ മികച്ച 7 ഏഴാം നമ്പറുകാർ

[matched_content]

equipacion manchester united 2019 Camisetas de futbol , NBA y NFL baratas de la mejor calidad y de los mejores equipos y selecciones del mundo de Hombre,Mujer y Niños.

28 comentarios sobre “നിങ്ങൾ പറയൂ, പത്തിന്റെ മൊഞ്ച് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ | 10 Best Players with Jersey Number 10”

  1. ചരിത്രം പറഞ്ഞത്കൊണ്ട് മാനേക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുക്കെണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ടീംമിന്റെയും കളികൾ ഒന്നു കണ്ടുനോക്കു റാഫ് ട്ടോക്ക്.

  2. റാഫ് ട്ടോക്ക് നിങ്ങൾ സാദിയോ മാനേയെയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് എറ്റവും യോഗ്യൻ മാനേ മാത്രം……….. മോശം റാഫ് ട്ടോക്ക്.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *